Pravidla a podmínky poskytování služeb

VEŘEJNÁ NABÍDKA

Poslední aktualizace 23.03.2022

Tato Nabídka obsahuje pravidla a podmínky pro poskytování fyzickým osobám služeb online převodu peněžních prostředků pomocí platebního serveru PAYmeUP společnosti PAYmeUP s.r.o. (dále jen „Společnost“), jakož i podmínky pro uzavření Smlouvy o poskytování služeb převodu peněžních prostředků z pověření fyzické osoby s platbou bankovními kartami pomocí platebního webu Společnosti (dále jen „Smlouva“).

Souhlas fyzické osoby s podmínkami této Nabídky (přijetí Nabídky) znamená souhlas s podmínkami a postupem převodu peněžních prostředků pomocí platebního webu Společnosti.

Provedení akcí, uvedených v této Nabídce, je potvrzením souhlasu fyzické osoby s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb za podmínek, způsobem a v rozsahu jak jsou tyto stanoveny v této Nabídce.

Tato Nabídka je veřejnou nabídkou Společnosti určenou neurčitému okruhu fyzických osob k uzavření smlouvy o poskytování služeb v souladu s ustanoveními občanského zákoníku České republiky. 

Smlouva o poskytování služeb je považována za uzavřenou a nabývá účinnosti okamžikem, kdy fyzická osoba provede úkony, jež jsou stanoveny v této nabídce a znamenají přijetí fyzickou osobou podmínek této Nabídky v plném rozsahu za podmínek přistoupení. 

Pojmy a definice

 • Zástupce – zmocněný zástupce Společnosti (právnická osoba, která je rezidentem České republiky a má právo pracovat s hotovostí), který se Společností uzavřel smlouvu o zastupování za účelem provádění operací převodu peněz.
 • Autentizace je soubor opatření k ověření pravosti a vlastnictví identifikačních údajů fyzické osoby.
 • Bankovní karta je kreditní nebo debetní karta Platebních systémů MasterCard Worldwide nebo VISA International.
 • Platební partner – Partner Společnosti, který zajišťuje připsání finančních prostředků na kartu Příjemce na základě Příkazu Klienta.
 • Identifikace – soubor opatření ke zjištění informací o fyzické osobě k potvrzení správnosti těchto údajů za použití originálů dokumentů a (nebo) jejich kopií a (nebo) specializovaných informačních systémů, jakož i pomocí dalších metod identifikace v souladu s platnou legislativou České republiky.
 • Karta Klienta – bankovní karta vydaná Vydavatelem Karty Klienta, pomocí které Klient provádí úhradu za převod na platebním webu Společnosti.
 • Karta Příjemce – bankovní karta vydaná Vydavatelem Karty Příjemce na jméno příjemce, jejíž údaje jsou použity pro uskutečnění převodu.
 • Klient – fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a má příslušnou způsobilost k právním úkonům, která provádí vyplnění a odeslání online převodu peněz (Převod) prostřednictvím platebního webu Společnosti a platí za převod Kartou Klienta, čímž provádí úkony zaměřené na uzavření Smlouvy prostřednictvím akceptace této Nabídky.
 • Kontrolní číslo převodu (KČP) je jedinečné číslo Převodu generované softwarem Společnosti v případě úspěšného odeslání Převodu, které je potvrzením akceptace ze strany Klienta této Nabídky a skutečnosti, že Společnost poskytla Klientovi Služby. KČP je sděleno klientovi na platebním webu Společnosti bezprostředně po obdržení od Platebního Partnera potvrzení toho, že prostředky byly úspěšně připsány na Kartu Příjemce.
 • Partner je banka nebo jiná úvěrová (platební) organizace, se kterou Společnost uzavřela dvoustrannou smlouvu o převodu a/nebo výplatě finančních prostředků.
 • Převod je operace prováděná Společností z pověření Klienta za účelem převodu finančních prostředků bez otevření bankovního účtu pro Klienta prostřednictvím platebního webu Společnosti a provedení platby Kartou Klienta na základě Příkazu Klienta.
 • Platební systém je mezinárodní platební systém MasterCard Worldwide nebo mezinárodní platební systém VISA International.
 • Příjemce je fyzická osoba s příslušnou způsobilostí k právním úkonům, na jejíž adresu Klient přikáže Společnosti provést Převod.
 • Specializovaný software Společnosti (Software Společnosti) je softwarový a hardwarový komplex Společnosti, který zajišťuje zpracování a ukládání Příkazů Klientů, jakož i jejich bezpečný přenos Účastníkům vypořádání a Platebním partnerům pomocí zabezpečených komunikačních kanálů, prostředků šifrování a digitálních podpisů.
 • Částka převodu je částka finančních prostředků, které mají být převedeny Příjemci na základě Příkazu Klienta.
 • Sazebník Společnosti – výše poplatků za služby poskytované Společností v rámci této Smlouvy, zveřejněné na webových stránkách Společnosti na adrese https://paymeup.cz.
 • Přeshraniční převod je Převod, při kterém se Příjemce nachází mimo území České republiky, a (nebo) Převod, při jehož uskutečnění připsání na Kartu Příjemce provádí zahraniční banka.
 • Služba je služba uskutečnění Převodu pomocí platebního webu Společnosti.
 • Účastníci vypořádání – Společnost, zúčtovací banka Společnosti (banka, která založila pro Společnost oddělený klientský účet, který slouží k vypořádání s Klienty za platební služby Společnosti a deponování finančních prostředků Klientů odděleně od vlastních zdrojů Společnosti), Partneři Společnosti, Zprostředkující banky, zpracovatelská centra, zúčtovací centra Platebních systémů, Vydavatel Karty Klienta a Vydavatel Karty Příjemce.
 • Elektronický příkaz Klienta (Příkaz Klienta nebo Příkaz) je elektronický dokument vygenerovaný Klientem na platebním webu Společnosti na základě vyplnění příslušného formuláře pro odeslání Převodu, který obsahuje nezbytné údaje pro provedení Převodu.
 • Vydavatel – banka nebo jiná úvěrová (platební) organizace, která vydává platební karty.
 • Vydavatel Karty Klienta – banka nebo jiná úvěrová (platební) organizace, která s Klientem uzavřela smlouvu, v souladu s jejímiž podmínkami Klient provádí vypořádací transakce pomocí Karty Klienta.
 • Vydavatel Karty Příjemce – banka nebo jiná úvěrová (platební) organizace, která s Příjemcem uzavřela smlouvu, v souladu s jejímiž podmínkami Příjemce provádí vypořádací transakce pomocí Karty Příjemce.
 1. Všeobecné informace o společnosti

1.1. Společnost PAYmeUP je společností s ručením omezeným, organizovanou v souladu s právními předpisy České republiky se sídlem na adrese: Revoluční 762/13, 110 00 Praha, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze s IČ společnosti 04752601. 

1.2. Klienti mohou získat informace o službách společnosti, jakož i adresy a pracovní dobu agentů a obchodních zástupců prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu info@paymeup.cz.

1.3. Společnost poskytuje služby převodu peněz na základě Osvědčení o registraci v Registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu, vydaného Českou národní bankou v souladu s ustanoveními zákona č. 370/2017 Sb. o platebním styku v platném znění a dalších souvisejících zákonů.

 1. Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je poskytnutí Klientovi Společností služby realizace Převodu ve prospěch Příjemce prostřednictvím platebního webu Společnosti.

 1. Pravidla a podmínky poskytování Klientům služeb online převodu finančních prostředků prostřednictvím platebního webu Společnosti

3.1. Všeobecné podmínky a postup provádění Převodů

3.1.1. Klient zadává Převod na platebním webu Společnosti https://paymeup.cz/. Klient uvádí informace potřebné k odeslání Převodu.

3.1.2. Zadávání informací o Kartě Klienta a odepsání prostředků z Karty Klienta probíhá na zabezpečené stránce zpracovatelského střediska. Údaje Klienta jsou rovněž předávány do zpracovatelského střediska k jejich ověření za účelem boje proti praní peněz a financování terorismu a také k uskutečnění dalších nezbytných kontrolních postupů upravených aktuální legislativou.

Systém zpracovatelského střediska prošel nezbytnou certifikací, zpracování důvěrných údajů Klienta (údaje o kartě, registrační údaje atd.) je plně chráněno a nikdo, včetně internetové služby Společnosti, nemá možnost získat údaje o Kartě Klienta.

3.1.3. Při práci s daty z karet je aplikován standard zabezpečení informací vyvinutý mezinárodními platebními systémy Visa International a MasterCard Worldwide – Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), který zajišťuje bezpečné zpracování údajů o platební kartě Klienta. 

Při platbě za převod Kartou Klienta na platebním webu Společnosti je Klient identifikován v souladu s požadavky mezinárodních platebních systémů VISA International a MasterCard Worldwide pomocí mechanismu zajišťujícího bezpečné transakce 3D Secure.

Použitá technologie přenosu dat zaručuje bezpečnost transakcí s platebními kartami pomocí protokolů SSL (Secure Sockets Layer) a zabezpečených komunikačních kanálů.

3.1.4. Příkaz Klienta k provedení Převodu je vystaven jako samostatný dokument v elektronické podobě, přičemž je v něm vždy uveden kód účelu platby pro odeslaný Převod.

3.1.5. Před potvrzením provedení Převodu je klient povinen zkontrolovat správnost uvedených údajů a náležitostí Převodu. Potvrzením provedení Převodu Klient potvrzuje svůj souhlas s podmínkami provedení Převodu v souladu s touto Nabídkou a správnost v Příkazu uvedených údajů.

3.1.6. Vyplácení Převodu proběhne formou připsání Částky převodu na Kartu Příjemce.

3.1.7. Lhůta pro doručení Převodu.

 1. Společnost se zavazuje poskytnout Platebnímu partnerovi informace o provedeném Převodu do dvou minut od okamžiku odeslání převodu Klientem. 
 2. Lhůtu pro doručení Společností informací o provádění převodu lze prodloužit za účelem aplikace kontrolních postupů v případě vzniku pochybností o zákonnosti jeho provedení, jakož i v případě pochybností o souladu jednání Klienta s podmínkami této Nabídky.
 3. Společnost je odpovědná za dodržení lhůty doručení informací Platebnímu partnerovi.
 4. Společnost neodpovídá za včasné připsání peněžních prostředků na Kartu Příjemce Vydavatelem Karty Příjemce.

3.2. Zadání, uhrazení a odeslání Převodu Klientem

3.2.1. Zadání Převodu provádí Klient na platebním webu Společnosti https://paymeup.cz/. 

3.2.2. Klient zadává informace nezbytné pro vytvoření a odeslání Příkazu Klienta a provedení Převodu:

 • Vybírá zemi, kam je převod směrován (zemi, ve které bude Převod připsán na Kartu Příjemce),
 • Zadává částku a vybere měnu Převodu, která má být připsána na Kartu Příjemce,
 • Zadává příjmení, jméno a jméno po otci (pokud existuje) Klienta,
 • Uvede telefonní číslo Klienta,
 • Zadává údaje z dokumentu Klienta (OP / ID):

o  Číslo dokumentu,

o  Vydáno kým,

o  Datum vydání,

 • Zadává datum narození Klienta, 
 • Zvolí zemi pobytu, 
 • Zadává město a adresu (místo bydliště) Klienta,
 • Zadává příjmení, jméno a jméno po otci (pokud existuje) Příjemce,
 • Uvede telefonní číslo Příjemce,
 • Zadává číslo bankovní karty (PAN) Příjemce.

3.2.3. Po zadání částky a měny převodu systém automaticky zobrazí částku převodu v eurech, která bude odepsána z Karty Klienta (včetně provize Společnosti za Převod, pokud je taková provize účtována).

3.2.4. Před potvrzením odeslání Převodu je Klient povinen zkontrolovat všechny zadané údaje o Převodu. Společnost neodpovídá za důsledky toho, že Klient zadá nesprávné informace o Převodu, a to včetně údajů Klienta, údajů Příjemce a čísla Karty Příjemce.

3.2.5. Po zadání všech potřebných informací je Klient přesměrován na zabezpečenou stránku zpracovatelského centra, kde zadá informace o Kartě Klienta a provede platbu. Údaje Klienta jsou rovněž předávány do zpracovatelského centra, kde dojde k jejich ověření na základě sankčních seznamů, seznamů politicky exponovaných osob (PEP) a k aplikaci dalších kontrolních postupů upravených legislativou České republiky a Evropské unie.

3.2.6. V případě úspěšného ověření údajů Klienta je částka převodu zablokována na Kartě Klienta a Příkaz Klienta je odeslán Platebnímu Partnerovi k připsání na Kartu Příjemce.

3.2.7. Po obdržení od Platebního Partnera potvrzení o připsání finančních prostředků na Kartu Příjemce je částka převodu odepsána z Karty Klienta. Systém zašle Klientovi odpovídající zprávu s uvedením jedinečného čísla převodu (KČP).

3.2.8. Pokud Platební Partner nebo Vydavatel Karty Příjemce odmítne připsat prostředky na Kartu Příjemce, systém zašle Klientovi příslušnou zprávu s uvedením důvodu odmítnutí. V tomto případě dojde k odblokování zablokovaných prostředků na Kartě Klienta.

3.2.9. Klient musí informovat Příjemce o odeslání Převodu a sdělit mu KČP a částku Převodu.

3.2.10. Klient by neměl sdělovat KČP ani jiné údaje o Převodu, včetně údajů Příjemce, třetím stranám. Klient je plně zodpovědný za jakékoli nepříznivé důsledky vzniklé v souvislosti se zveřejněním (včetně neúmyslného) těchto informací o Převodu. V případě porušení tohoto ustanovení ze strany Klienta nemá Klient ani Příjemce nárok na náhradu škod.

3.3. Vyplácení Převodu Příjemci

3.3.1. Převod bude vyplacen formou připsání Částky Převodu na Kartu Příjemce.

3.3.2. Převod bude vyplacen v měně země určení. Na Kartu Příjemce bude připsána částka v cizí měně (Částka převodu), kterou uvedl Klient při provádění Převodu na platebním webu Společnosti.

3.3.3. Převod bude vyplacen za podmínky, že se jméno a příjmení Příjemce uvedené v údajích Převodu shoduje se jménem a příjmením držitele Karty Příjemce. Vydavatel Karty Příjemce má právo zkontrolovat shodu těchto údajů Převodu a odmítnout připsat prostředky na Kartu Příjemce, pokud se údaje neshodují.

3.3.4. Společnost neodpovídá za odmítnutí vyplacení Převodu v případě, že se údaje Příjemce uvedené Klientem neshodují, stejně jako v případě, že Vydavatel Karty Příjemce odmítne připsat prostředky na Kartu Příjemce z jakéhokoli jiného důvodu (nesprávné číslo karty, karta je neplatná, karta zablokována, platnost karty vypršela, byl překročen limit připsání na kartu atd.).

3.4. Změny a vrácení Peněz za převody

3.4.1. Klient může provádět změny v údajích Převodu do okamžiku potvrzení převodu na platebním webu Společnosti. Po odeslání převodu již nelze provádět v jeho údajích žádné změny.

3.4.2. Převody zaslané za účelem jejich připsání na Kartu Příjemce nemohou být vráceny z podnětu Klienta.

3.4.3. V případě vrácení Převodu z podnětu Vydavatele Karty Příjemce budou prostředky vráceny na Kartu Klienta, ze které byl Převod uhrazen. Částka provize, kterou uhradil Klient při provedení Převodu, je nevratná.

 1. Omezení při odesílání Převodů

4.1. Maximální částka Převodu je 1000 (jeden tisíc) EUR. 

4.2. V případě, že Klient provede více než jeden Převod měsíčně, celková částka Převodů rovněž nepřesáhne 10000 (deset tisíc) EUR měsíčně. 

4.3. Počet Převodů zaslaných Klientem na jednu Kartu Příjemce za kalendářní měsíc by neměl překročit 20 (dvacet) převodů.

4.4. Platební partneři a Vydavatel Karty Příjemce mohou stanovit dodatečná omezení ohledně počtu a objemu prostředků, které mají být připsány na Kartu Příjemce, a to v souladu s platnými místními právními předpisy a pravidly vnitřní kontroly.

 1. Práva a povinnosti Klienta

5.1. Klient je povinen, před potvrzením odeslání Převodu prostřednictvím platebního webu Společnosti, seznámit se s podmínkami teto Nabídky v plném rozsahu.

5.2. Klient potvrzuje, že provedení Převodu nesouvisí s podnikatelskou činností.

5.3. Klient zaručuje legální původ, zákonné vlastnictví a právo použít převedené prostředky.

5.4. Provedením Převodu Klient potvrzuje, že:

5.4.1. Převod je jednorázový.

5.4.2. Klient a jeho blízcí příbuzní nejsou v současné době a nebyli v posledním roce zahraničními veřejnými činiteli a ani nejednají v zájmu zahraničního veřejného činitele. 

5.4.3. Klient není blízkým příbuzným osob zařazených do Seznamu extremistů nebo jiných sankčních seznamů platných na území České republiky. 

5.5. Klient se zavazuje, že se nebude dopouštět protiprávního jednání, které má znaky skutkové podstaty trestního činu, správního deliktu, neplnění občanských právních závazků vůči jakýmkoli třetím osobám, legalizace (praní) výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu.

5.6. Klient potvrzuje, že Převod nesouvisí s úhradou následujícího zboží a služeb: zábava pro dospělé, pornografie, prodej drog, prodej zbraní a střeliva, sexuální služby, eskortní služby, střelné zbraně, prodej tabáku.

5.7. Klient potvrzuje, že Převod není určen pro účely financování politických aktivit fyzických, právnických osob, včetně neziskových a veřejných organizací.

5.8. Při provádění Převodu se Klient zavazuje poskytnout na žádost Společnosti informace o zdrojích původu finančních prostředků.

5.9. Klient nemá sdělovat KČP a další atributy Převodu třetím stranám.

5.10. Klient má právo zaslat Společnosti reklamaci kvality poskytované Služby nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejího poskytnutí.

 1. Práva a povinnosti Společnosti

6.1. Společnost je povinna přijmout k provedení Příkaz Klienta v souladu s podmínkami této Nabídky.

6.2. Při provádění Převodu je Společnost povinna se řídit aktuální legislativou České republiky, včetně zákona č. 370/2017 „O platebním styku“ v platném znění, jakož i podmínkami této Nabídky.

6.3. Společnost má právo účtovat Klientovi provizi za provedení Převodu v souladu s aktuálními tarify.

6.4. Společnost je povinna zveřejnit úplné znění této Nabídky na internetu na webových stránkách Společnosti na adrese https://paymeup.cz

6.5. Společnost je povinna před přijetím Příkazu k provedení informovat Klienta o částce, která bude odepsána z Karty Klienta za poskytnutí Služby na platebním webu Společnosti.

6.6. Společnost má právo jednostranně provádět změny nebo doplnění této Nabídky, včetně postupu a podmínek předávání Příkazů k provedení Převodu, jakož i změnit omezení částek a typů transakcí. Tyto změny nebo doplnění vstupují v platnost ode dne zveřejnění nového znění této Nabídky na webových stránkách Společnosti.

6.7. Společnost má právo odmítnout provedení Převodu pro Klienta v případě pochybností o zákonnosti jednání Klienta, jakož i o souladu jednání Klienta s podmínkami této Nabídky, včetně poskytnutí důvěryhodných informací v údajích Převodu.

6.8. Společnost je povinna zajistit důvěrnost všech obdržených od Klienta při zadávání Převodu informací a to v souladu se zásadami ochrany osobních údajů zveřejněnými na webových stránkách Společnosti na adrese: https://paymeup.cz/.

6.9. Společnost má právo zapojit do poskytování Klientovi služby provádění Převodu třetí strany, včetně Platebního Partnera a dalších Účastníků Vypořádání za podmínek této Nabídky, přičemž Společnost je odpovědná za jednání zapojených stran.

6.10. Společnost má právo odmítnout provést Příkaz Klienta v případě porušení Klientem podmínek této Nabídky.

6.11. Společnost neodpovídá za nevyplacení Převodu z důvodu odebrání licence Vydavateli Karty Příjemce. 

6.12. Společnost má právo dodatečně požadovat od Klienta dokumenty a informace stanovené podmínkami této Nabídky a aktuální legislativou České republiky.

 1. Odpovědnost Stran

7.1. V případě neplnění nebo jiného než řádného plnění svých závazků dle Smlouvy jsou Strany odpovědné v souladu s podmínkami této Nabídky a platnou legislativou České republiky.

7.2. Společnost neodpovídá za nemožnost provedení Převodu nebo za jeho provedení jinak než řádně a ve stanovené lhůtě, pokud je takové neprovedení způsobeno důvody, které Společnost nemůže ovlivnit, mimo jiné v důsledku poskytnutí ze strany Klienta nepřesných informací nebo pokud se Klient dopustil chyby při generování Příkazu.

7.3. Společnost neodpovídá za neplnění nebo jiné než řádné plnění povinností podle Smlouvy, pokud k takovému neplnění nebo jinému než řádnému plnění došlo vinou Klienta nebo jiných Účastníků vypořádání.

7.4. Společnost nenese odpovědnost v případě, kdy připsání Částky převodu na Kartu Příjemce bylo provedeno za nedodržení stanovené lhůty vinou Klienta, Příjemce nebo jiných Účastníků vypořádání.

7.5. Společnost nenese odpovědnost za případy, kdy Klient nemá možnost používat platební stránky Společnosti.

7.6. Klientovi mohou být nahrazeny ztráty v případě neposkytnutí Služby a to ve výši částky odepsané z Karty Klienta při platbě za Převod prostřednictvím platební stránky Společnosti a na základě písemné žádosti (reklamace) Klienta, žádné jiné platby přesahující tato částku poskytnuty nebudou. Prostředky jsou vráceny na Kartu Klienta, s jejímž použitím byla úhrada Převodu provedena.

7.7. Reklamace Klienta v písemné formě musí být doručena do sídla Společnosti, a to buď poštou na adresu Společnosti, nebo e-mailem, případně vyplněním formuláře na webových stránkách Společnosti. Reklamace musí obsahovat úplné informace o atributech Převodu, včetně kódového označení účelu platby (KČP), a také datum a čas odeslání Převodu. Lhůta pro posouzení reklamace je 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace do sídla nebo ode dne přijetí reklamace poštou.  

7.8. Při řešení sporů, které mohou vzniknout při plnění Smlouvy, bude dokumentem potvrzujícím skutečnost uzavření Smlouvy a jednání Smluvních stran v rámci jejího plnění protokol o softwarem registrovaném jednání Klienta. Přičemž dokumenty budou uznány za hodnověrné, potvrzující skutečné uzavření Smlouvy, pokud bude potvrzeno, že údaje o transakci jsou zaznamenány v SW Společnosti.

 1. Ochrana osobních údajů Klienta a zpřístupňování informací třetím stranám

8.1. Tím, že předává Společnosti Příkaz k odeslání Převodu, uděluje Klient Společnosti souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, uvedeném v odst. 3.2.2 této Nabídky.

8.2. Společnost zpracovává osobní údaje Klienta za účelem provedení Převodu, provedení nezbytných kontrolních postupů a předání Platebnímu Partnerovi informací o Převodu, nezbytných k vyplacení Převodu Příjemci formou připsání finančních prostředků na Kartu Příjemce.

8.3. Společnost dodržuje evropské zákony a směrnice o ochraně osobních údajů, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

8.4. Společnost používá a zpracovává osobní údaje Klientů v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů zveřejněnými na webových Stránkách společnosti na adrese: https://paymeup.cz/. Společnost má právo kdykoli provést změny v Zásadách ochrany osobních údajů.

8.5. Akceptací této Nabídky Klient uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Klient má právo kdykoliv tento souhlas odvolat.

 1. Ostatní ujednání

9.1. Tato Nabídka je platná po dobu neurčitou. Společnost má právo ji jednostranně zrušit nebo změnit podmínky této Nabídky, o čemž bude veřejně informovat neurčitý okruh osob zveřejněním příslušných informací na webových stránkách Společnosti na adrese https://paymeup.cz. Smlouvy uzavřené za podmínek této Nabídky před zveřejněním zprávy o jejím zrušení nebo změně bude Společnost plnit v rozsahu a za podmínek stanovených v této Nabídce.

9.2. Práva a povinnosti Smluvních stran, která nejsou v této Nabídce výslovně stanovena, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 (občanský zákoník), ve znění pozdějších předpisů. Jakékoli spory vzniklé v souvislosti s touto Nabídkou se smluvní strany zavazují řešit smírně. Pokud to není možné, jsou takové spory předány k vyřešení soudní cestou, přičemž se strany dohodly, že tak učiní v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 (občanský soudní řád), ve znění pozdějších předpisů. Místně příslušným soudem pro vyřešení vzájemných sporů v souvislosti s touto Nabídkou bude soud v místě registrace Společnosti v době zahájení soudního řízení.

9.3. Všechna ustanovení této Nabídky lze rozdělit. Pokud některé ustanovení této Nabídky pozbylo platnost nebo je neúčinné či nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost, účinnost nebo vymahatelnost jiného ustanovení. Společnost se zavazuje neprodleně nahradit veškerá neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení novým, účinným a platným ustanovením, jehož smysl a účel se shoduje se smyslem a účelem původního ustanovení.

9.4. Klient prohlašuje, že si tuto Nabídku pečlivě přečetl, její obsah je pro Klienta plně srozumitelný a že tuto Nabídku Klient akceptuje svobodně, vážně a nikoli v tísni.

Switch The Language