Zásady ochrany osobních údajů společnosti a Cookies

Zásady ochrany osobních údajů společnosti PAYmeUP s.r.o., IČ: 04752601 se sídlem na adrese: Revoluční 762/13, 110 00 Praha, Česká republika (dále jen „Společnost“, „PAYmeUP“, „my“, „naše“, „náš“, „nás“) a Politika ochrany osobních údajů klientů PAYmeUP s.r.o. a politika Cookies.

 1. Obecná prohlášení
 2. Obchodní a právní informace o Společnosti
 3. Definice osobních údajů. Údaje, které Společnost shromažďuje o svých Klientech
 4. Jak Společnost shromažďuje osobní údaje
 5. Jak jsou osobní údaje používány odpovědnými zaměstnanci Společnosti
 6. Zveřejňování a sdílení osobních údajů klientů s jinými institucemi
 7. Marketing
 8. Mezinárodní přenosy dat
 9. Uchování dat
 10. Práva klientů vztahující se k osobním údajům
 11. Bezpečnost a uložení osobních údajů
 12. Nezletilé osoby
 13. Právo na vznesení stížnosti
 14. Zásady Cookies a jiné přístupové techniky
 15. Formulář stížnosti pro záležitosti spojené s osobními údaji
 16. Politika ochrany osobních údajů klientů PAYmeUP s.r.o. a politika COOKIES

Použité zkratky: 

PŠP – praní špinavých peněz

FT – financování terorismu

KYC – know your client (česky: poznej svého klienta) 

 1. Obecná prohlášení

Společnost vždy sleduje právní aktualizace a dodržuje zákony vztahující se a upravující činnost poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, zákony proti praní špinavých peněz a financování terorismu, stejně jako evropské zákony a směrnice týkající se ochrany osobních údajů. V souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR) přijala Společnost opatření, která jsou zde popsána.

Ode dne spuštění platebního systému Společnost dodržuje soubor zásad ochrany osobních údajů. Tyto zásady jsou aplikovány na všechny osoby a organizace, jejichž osobní údaje máme. Zaměřujeme se především na následující základní zásady:

 • Transparentnost postupů a zásad pro nakládání, sběr a uchovávání osobních údajů. Naši Klienti mají právo na informace, jaké osobní údaje Společnost shromažďuje, za jakým účelem jsou shromažďovány, jak jsou osobní údaje uloženy a jaké jsou naše zásady ochrany osobních údajů.
 • Společnost zaručuje bezpečnost a kontrolu osobních údajů Klientů a poskytuje Klientům možnost rozhodovat o způsobu nakládání se svými osobními údaji.
 • Hlavní zásadou Společnosti je ochrana a bezpečné uchování osobních a finančních údajů. Společnost zajišťuje zachování odpovídajících bezpečnostních standardů a ochranu osobních údajů Klientů.
 • Jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu na základě oprávnění České národní banky, Společnost shromažďuje osobní údaje k poskytování platebních služeb a služeb souvisejících s platným oprávněním. Osobní údaje se používají především k tomu, aby se předcházelo podvodům a podezřelým transakcím a k dodržování místních a mezinárodních zákonů za účelem prevence praní špinavých peněz a financování terorismu.
 1. Obchodní a právní informace o Společnosti

PAYmeUP s.r.o. je platební systém provozovaný Společností, se sídlem v České republice (členský stát EU). Společnost působí na základě oprávnění poskytovatele platebních služeb malého rozsahu vydané Českou národní bankou.

Úplné právní informace o společnosti jsou následující:

Název společnosti: PAYmeUP s.r.o.

Identifikační číslo společnosti: 04752601

Sídlo: Revoluční 762/13, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika

E-mail: info@paymeup.cz

Účelem těchto Zásad ochrany osobních údajů je poskytnout Klientům Společnosti informace o tom, jak Společnost shromažďuje a zpracovává veškeré osobní údaje, když klienti Společnosti využívají internetovou stránku společnosti nebo se zaregistrují v systému PAYmeUP. Zahrnuty jsou všechny sféry interakce s klienty, včetně webových stránek Společnosti,  obchodních vztahů a poskytování platebních služeb.

Podle směrnice 95/46 / EC (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) je Společnost správcem údajů, a proto je odpovědná za bezpečné používání osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy a v souladu se smlouvou mezi Společností a jejími Klienty. 

Přečtěte si prosím tyto Zásady ochrany osobních údajů a další informace týkající se služeb, které Společnost nabízí. V případě dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese uvedené níže.

 1. Definice osobních údajů. Údaje, které Společnost shromažďuje o svých Klientech

Osobní údaje jsou jakékoli informace osobní povahy, které identifikují jednotlivce. Osobní údaje nezahrnují údaje, z kterých jednotlivce identifikovat nelze (jsou anonymní). Společnost shromažďuje, používá, zpracovává, ukládá nebo předává osobní údaje, jako jsou:

 • Identifikační údaje. Tyto údaje zahrnují celé jméno (-a), datum narození, identifikační číslo vydané státem, datum narození a číslo dokladů totožnosti. Společnost využívá tyto údaje zejména k identifikaci svých klientů, aby jim mohla poskytnout platební služby a zabránila tak praní špinavých peněz (PŠP) nebo financování terorismu (FT).
 • Kontaktní údaje. Jedná se o údaje, které se používají pro kontaktování klientů, například telefonní číslo, adresa, e-mail a fakturační údaje. Tyto údaje se také používají pro dvoufázové ověření klienta, aby se předešlo riziku souvisejícímu s PŠP nebo FT.
 • Finanční údaje. K těmto údajům patří číslo bankovního účtu, údaje o platební kartě a další související finanční údaje. Používají se také ke kontrole a identifikaci klienta, aby se předešlo riziku souvisejícímu s PŠP nebo FT.
 • Podrobnosti o platebních transakcích: Při odbavování Klientů, kteří vlastní firmu (což znamená firmu, která používá jednu nebo více platebních služeb) nebo zákazníka, toto zahrnuje informace týkající se platby při používání produktů nebo služeb Společnosti.
 • Technické a přístupové údaje. Jedná se o údaje, jako jsou například informace o používání internetu, IP adresa, přihlašovací údaje, jedinečné uživatelské ID, verze nainstalovaného softwaru, rozlišení obrazovky, možnosti barev, zásuvné moduly, nastavení jazyka, povolení Javascriptu, obsah a stránky, které si Klient otevírá v rámci našich webových stránek nebo platformy, data a časy, kdy Klient webové stránky nebo platformu navštíví, jak na stránkách postupuje a čas strávený na stránkách webu Společnosti nebo platformě.
 • Marketingové a komunikační údaje: tyto údaje zahrnují jak záznam rozhodnutí Klienta o odběru nebo odhlášení z marketingových materiálů Společnosti, tak i třetích stran.
 • Podrobný rozsah osobních údajů požadovaných pro použití konkrétních služeb poskytovaných Společností lze nalézt v pravidlech a podmínkách služeb, které jsou k dispozici na webové stránce: www.paymentplanet.eu.

Společnost neshromažďuje, neuchovává ani nezpracovává žádné zvláštní kategorie osobních údajů o svých klientech (rasu, etnickou příslušnost, náboženské nebo filozofické přesvědčení, sexuální život, sexuální orientaci, politické názory, členství v odborových organizacích, informace o zdraví, genetické a biometrické údaje).

Webové stránky Společnosti zahrnují odkazy na webové stránky, pluginy a aplikace třetích stran (včetně cookies a widgetů od inzerentů třetích stran). Odsouhlasením Zásad ochrany osobních údajů by tak měl Klient rozumět, že kliknutím na tyto odkazy nebo umožněním těchto spojení Klient může poskytnout třetím osobám shromažďovat nebo sdílet své osobní údaje. Společnost nemá žádnou kontrolu nad webovými stránkami třetích stran a nemá vliv na jejich zásady ochrany osobních údajů.

 1. Jak Společnost shromažďuje osobní údaje

Jelikož je Společnost poskytovatelem platebních služeb malého rozsahu a má povinnosti týkající se prevence PŠP a FT, shromažďuje data, včetně osobních údajů, aby mohla poskytovat své služby a produkty Klientům. Společnost shromažďuje pouze osobní údaje potřebné k provozu platebního systému a poskytování platebních služeb:

 • Společnost je ze zákona povinna ověřovat a autorizovat platby za účelem zmírnění možnosti krádeže a ochrany proti krádeži identity nebo podvodu, praní špinavých peněz a financování terorismu. Za tímto účelem mohou být některé osobní a neosobní údaje Klienta shromažďovány Společností přímo nebo dodány Společnosti obchodníky nebo zákazníky a Společnost tyto osobní údaje použije k tomu, aby vstoupila do systémů dostupných pro takovou validaci a zůstane tam pro budoucí reference a křížový odkaz na informace požadované k ověření plateb.
 • Ověření identity Klienta a porovnání informací Klienta za účelem ověření přesnosti.
 • Uložení údajů klienta, pokud Klient uplatní své právo na odmítnutí uskutečněných nákupů nebo v případě sporu či zpětného zaúčtování peněz, za účelem sdílení informací o transakci a osobních informací klienta s finančními institucemi za účelem řešení sporů.

V souladu se zákonem, pravidly a podmínkami (smlouvami) s Klienty není Společnost oprávněna zaznamenat, autorizovat a schválit registraci Klienta v systému PAYmeUP,  dokud Klient nepředloží požadovaná data.

Společnost na svých internetových stránkách shromažďuje informace různými způsoby, obzvláště pak když klient poskytne své osobní údaje přímo Společnosti. To zahrnuje:

 • zadání   údajů   klienta   na   webových   stránkách   Společnosti   tak,   že   zaměstnanci Společnosti mohou zákazníka kontaktovat ohledně služeb a produktů;
 • žádost o produkty nebo služby Společnosti přímo na webových stránkách, e-mailem nebo prostřednictvím dodavatelů Společnosti (např. u obchodníků);
 • účast na soutěži, propagační akci nebo průzkumu;
 • vyžádání marketingových materiálů pro další použití;
 • odeslání žádostí o podporu do střediska podpory Společnosti.

Když Klient vstupuje na internetové stránky: www.paymeup.cz, společnost shromažďuje údaje pomocí různých technologií.  Jedná se o údaje týkající se používání stránek a technické údaje. Společnost má své Zásady pro používání cookies, které jsou součástí Všeobecných zásad ochrany osobních údajů Společnosti.

Společnost navíc získává osobní údaje prostřednictvím třetích stran nebo jsou-li veřejně dostupné. Tyto zdroje jsou:

 • obchodníci a provozovatelé míst směny, kteří poskytují Společnosti osobní údaje pro účely poskytování platebních služeb, které si klient zvolil na webových stránkách provozovaných obchodníky nebo místy směny;
 • profilové údaje ze sociálních platforem a sítí, když k tomu Klient dá Společnosti svolení a pouze pokud je to potřebné;
 • technické údaje pro účely prevence podvodů a prevence rizik;
 • identifikační údaje a kontaktní údaje z veřejně dostupných zdrojů v souladu s platnými zákony.
 1. Jak jsou osobní údaje používány odpovědnými zaměstnanci Společnosti

Hlavním a předním účelem, pro který Společnost využívá osobní údaje, je poskytování platebních služeb včetně zajištění řádné kvality služby, kterou si Klient od Společnosti objednal (v závislosti na typu Klienta). Navíc Společnost využívá osobní údaje klientů v těchto případech:

 • Pokud je to nezbytné pro oprávněné zájmy Společnosti nebo oprávněné zájmy třetí strany a pokud tyto zájmy převažují nad zájmy klienta;
 • Pokud Společnost používá osobní údaje k plnění svých zákonných povinností – například pro zabránění PŠP a FT, a také další právní požadavky vyplývající ze zákona o platebních službách a dalších zákonů platných pro poskytovatele platebních služeb malého rozsahu;
 • Osobní údaje se používají s aktivním a informovaným souhlasem Klienta. Klient je oprávněn svůj souhlas odvolat, pokud to není v rozporu se zákonnými povinnostmi;
 • Za účelem umožnit Společnosti efektivně komunikovat se svými Klienty, zejména zasílat e-maily s cílem informovat klienty o platebních produktech nebo službách, aktualizovaných platných bezpečnostních upozorněních a upozorněních souvisejících se sledováním podvodů nebo upozornění týkajících se přerušení služeb nebo jiných důležitých oznámení týkajících se služeb a výrobků Společnosti.

Aby Společnost zlepšila své produkty nebo služby, může používat automatizované nástroje, včetně profilování, automatizované analýzy osobních údajů klienta pro následující účely:

 • provádění postupu KYC („Poznej svého klienta“) vyžadovaného zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, který zahrnuje důkladné postupy posuzování rizik klienta za účelem ověření a autorizování Klienta;
 • ověření a autorizování plateb za účelem zmírnění možnosti krádeže a ochrany proti krádeži identity nebo podvodu podle platných zákonů.

Společnost shromažďuje a používá osobní údaje k poskytování platebních služeb:

 • uzavření a plnění smlouvy mezi Společností a jejími Klienty, zajištění platebních služeb, otevření klientského účtu v systému PAYmeUP;
 • zpracování   platební   transakce,   kterou   Klient   zadal   pomocí   služeb   Společnosti a informování Klienta o stavu této platby. Typy osobních údajů a právní základ závisí na konkrétních platebních metodách dostupných v systému PAYmeUP;
 • provádění KYC  („Poznej   svého   klienta“)   a   postupů   hodnocení   rizik   k ověření a autorizování Klienta a jeho přístupu k službám Společnosti. Typ požadovaných údajů jsou identifikační údaje, kontaktní údaje a finanční údaje. To je nezbytné proto, aby Společnost posoudila žádost Klienta o získání přístupu k službám a produktům Společnosti na základě smlouvy a nezbytných zákonných povinností, které Společnost má;
 • ochrana systému PAYmeUP a obchodních procesů Společnosti a zajištění souladu se zákony a předpisy pro finanční instituce. Typy osobních údajů mohou zahrnovat údaje o totožnosti a transakční údaje;
 • spravování vztahů Společnosti s Klientem. To zahrnuje oznamování změn ve Smlouvě, Smluvních podmínkách nebo těchto Zásadách o ochraně osobních údajů, nebo požádání Klienta, aby poskytl informace o tom, jak může Společnost zlepšit nebo vyvíjet nové služby nebo produkty;
 • poskytování asistenční služby Klientovi a řešení problémů, kontaktování Klienta nebo zaslání oznámení Klientovi, které se přímo týká služeb Společnosti, jako jsou například selhání a aktualizace systému;
 • informování klienta o stavu a historii transakcí, což se, podle zákona o platebních službách, vyžaduje od Společnosti jakožto poskytovatele platebních služeb malého rozsahu;
 • vydávání a ukládání faktur a účetních dokladů;
 • používání osobních údajů Klienta v transakčních nebo monitorovacích zprávách v rámci plnění povinností vyplývajících ze smlouvy ze strany Společnosti;
 • používání osobních údajů Klienta pro interní účely, jako jsou audity, reportování, analýzu dat nebo vytěžování dat, provedení výzkumu zaměřeného na zlepšování sávajících produktů nebo vývoj nových, služeb a komunikací;
 • používání analýzy údajů k vylepšení webových stránek, produktů nebo služeb, marketingu a zkušeností. Mohou to být technické a přístupové údaje, které budou použity pro analýzu Společností a vývoj nebo vylepšení produktů a / nebo služeb, nebo pro poskytování propagace či benefitů, které mohou zlepšit klientskou interakci a užívání služeb Společnosti a / nebo mohou přispět jejímu budoucímu vývoji.
 1. Zveřejňování a sdílení osobních údajů klientů s jinými institucemi

Při práci s osobními údaji Klientů, Společnost tyto údaje sdílí s:

 • Odpovědnými zaměstnanci Společnosti 
 • Třetími stranami na základě smlouvy o zajištění funkcí v rámci outsourcingu, jako jsou společnosti poskytující marketingovou podporu, podporu a rozvoj IT a dodržování předpisů a služby spojené s prevencí PŠP/FT, a dále také: 
 1. Obchodníky pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění poskytnutí platebních služeb;
 2. poskytovateli služeb v rámci smluv, kteří pomáhají Společnosti v její obchodních činnostech, tj. poskytovatelé IT infrastruktury, softwaru pro analýzu platebního rizika, marketingových služeb;
 3. finančními institucemi a bankovními partnery Společnosti a třetích stran, se kterými Společnost společně vytváří a společně nabízí produkty a služby. V závislosti na typu platební služby Společnost sdílí údaje s finančními institucemi, které ověřují a zpracovávají jednotlivé platební transakce, ověření identity nebo finanční vypořádání. To znamená, že osobní údaje Klienta mohou být za tímto účelem shromažďovány institucemi zajišťujícími poskytování platebních služeb nebo vydávajícími platební prostředky, jako jsou Visa, MasterCard, úvěrové instituce atd.

V jakémkoli případě vymáhání práva, soudního příkazu, šetření ze strany České národní banky, Finančního arbitra nebo jakéhokoli jiného obdobného soudního postupu společnost přijme přiměřená organizační a technická opatření, aby zajistila, že každá třetí strana podílející se na zpracování osobních údajů klienta použije ochranné standardy a zásady v souladu s platnými zákony a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

 1. Marketing

Vzhledem k tomu, že Společnost poskytuje řadu platebních řešení a služeb, zasílá klientům marketingová oznámení a zprávy. Společnost zasílá marketingová oznámení a zprávy pouze v případě, že se Klient k odběru těchto informací o službách a produktech Společnosti přihlásil. Klient rovněž obdrží marketingovou komunikaci od Společnosti, pokud se účastní propagační soutěže, propagační akce nebo průzkumu, kde Společnost požádá své klienty, aby poskytli své osobní údaje pro vstup nebo účast na průzkumu.

V každém případě, Společnost uchovává registr dat pro marketingovou komunikaci, který je používaný Společností, a každý Klient má právo kdykoli se z odběru takových marketingových oznámení odhlásit kliknutím na odkaz pro zrušení odběru poskytnutý v marketingových zprávách Společnosti. Společnost může také používat marketingové a komunikační údaje s cílem zlepšit a přizpůsobit obsah reklam a propagačních akcí, které mohou být pro klienta zajímavé.

 1. Mezinárodní přenosy dat

Společnost nesdílí osobní údaje svých klientů s třetími stranami, s výjimkou stran, které jsou součástí zákonných povinností Společnosti a třetích stran v rámci smluvních vztahů pro předávání osobních údajů za účelem poskytování platebních služeb. Přenos je nezbytný k plnění a vyhovění podmínkám služeb poskytovaných společností nebo ke splnění jiných provozních potřeb podniku či k rozvoji některých účelů stanovených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Kdykoli Společnost předá osobní údaje třetím stranám, může si být Klient jist, že třetí strana má podobnou úroveň ochrany osobních údajů jako Společnost.

 1. Uchování dat

Společnost může ukládat osobní údaje Klientů tak dlouho, jak je bude potřeba k tomu, aby společnost naplnila účel, kvůli kterému je shromáždila. Uchovávání údajů Společností je podmíněno tím, že se posuzuje shoda s právními (smluvními nebo zákonnými) a účetními požadavky a požadavky na ohlášení shody. Společnost také bere v úvahu dočasné limity stanovené v zákonech o ochraně osobních údajů v různých zemích, ve kterých Společnost své služby poskytuje.

 1. Práva klientů vztahující se k osobním údajům

Každý Klient může uplatnit svá práva uvedená v platných zákonech České republiky. Společnost zaručuje následující práva související s ochranou osobních údajů:

 • Právo na přístup k osobním údajům klienta. Každý jednotlivec ve smluvních vztazích se Společností má právo požadovat informace o svých osobních údajích, které Společnost zpracovává.
 • Právo na opravu nebo změnu osobních údajů Klienta. Jakékoli nepřesné osobní údaje by měly být opraveny změnami zaslanými Klientem.
 • Právo vymazat osobní údaje Klienta. Na vyžádání Klienta vymaže Společnost osobní údaje Klienta s vyloučením těch údajů, které budou uloženy v rámci zákonných povinností.
 • Právo omezit zpracování osobních údajů Klienta. Na žádost Klienta může Společnost za určitých okolností označit určité osobní údaje jako zakázané pro zpracování.
 • Právo na přenositelnost dat. Na žádost Klienta může Společnost předat osobní údaje poskytnuté Společnosti jinému správci údajů.
 • Právo na automatizované individuální rozhodování, včetně profilování.
 • Právo vznést námitky proti přímému marketingu.
 1. Bezpečnost a uložení osobních údajů

Společnost přijímá právní, technické a organizační opatření, která považuje za nezbytné pro zachování bezpečnosti osobních údajů Klienta, s patřičným ohledem na platné závazky a výjimky podle platných právních předpisů. Společnost dodržuje standardy oblasti platebního styku. Pro ochranu všech osobních údajů se používá technologie permanentního šifrování (Always Encrypted). Algoritmus AEAD_AES_256_CBC_HMAC_SHA_256 se používá k šifrování osobních údajů zákazníků. Hlavní šifrovací klíč je uložen v zabezpečeném úložišti klíčů. Šifrovací klíče jsou šifrovány pomocí klíče RSA pomocí optimálního asymetrického šifrování s doplňkem (RSA-OAEP). Pro správu klíčů se používá proces rozdělení rolí zaměstnanců společnosti, který zajišťuje, že správci databáze nemají přístup k uložištím klíčů a zároveň správci zabezpečení nemají přístup k databázi, která obsahuje citlivá data. Přístup k informační infrastruktuře je bezpečný podle standardu PCI DSS.

Společnost přezkoumává své zásady týkající se shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů klientů včetně fyzických bezpečnostních opatření, aby se zabránilo falšování, ztrátě, pochybení, podvodnému užívání nebo podvodnému či neoprávněnému přístupu k osobním údajům Klienta.

Společnost zavedla procesní postupy pro řešení jakéhokoli podezření na porušení osobních údajů a bude o porušení informovat své klienty a jakýkoli příslušný orgán, pokud je to od Společnosti zákonem požadováno.

 1. Nezletilé osoby

Společnost dobrovolně nebo aktivně nezískává, nepoužívá nebo nezveřejňuje osobní údaje nezletilých osob, s ohledem na rozdílný věk příslušných jurisdikcí, bez předchozího souhlasu rodičů nebo opatrovníků nezletilých.

Služby Společnosti PAYmeUP s.r.o. nejsou zaměřeny ani určeny k přilákání nezletilých osob.

Pokud zaměstnanec Společnosti bude vyrozuměn nebo zjistí, že Společnost z nějakého důvodu shromažďuje osobní údaje o nezletilé osobě určité jurisdikce, aniž by předtím obdržel jakýkoli ověřitelný souhlas rodičů, Společnost podnikne kroky k vymazání informací co nejdříve to bude možné.

 1. Právo na vznesení stížnosti

Každý Klient má právo podat stížnost na zpracování a ukládání svých osobních údajů. 

Každý Klient má právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které Klient poskytl Společnosti, a zabránit dalšímu zpracování, pokud tedy neexistuje jiný legitimní důvod, pro který může Společnost dále osobní údaje Klienta zpracovávat.

Pokud se vyskytne nějaká stížnost nebo nárok týkající se osobních údajů nebo potřeba jejich stažení, prosím kontaktujte nás na e-mailové adrese uvedené níže. Chcete-li podat stížnost, zrušit souhlas nebo provést jakékoli další změny v osobních údajích, vyplňte níže uvedenou žádost a pošlete ji info@paymeup.cz.

 1. Zásady Cookies a jiné přístupové techniky

Společnost používá na svých internetových stránkách, v mobilních aplikacích a systému PAYmeUP soubory cookie, webové majáky (web beacons)  a  další přístupové techniky (dále jen „cookies“). Pod výrazem „cookies“ se rozumí veškerá IT data, textové soubory uložené v uživatelských terminálech za účelem použití webových stránek. Prostřednictvím takových souborů Společnost rozpozná uživatelský terminál a příslušným způsobem zobrazuje webovou stránku, přizpůsobenou uživatelským preferencím. „Cookies“ obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí (přesměrování), čas uložení na terminálu a jedinečné číslo.

„Cookies“ se používají za účelem přizpůsobení obsahu webových stránek uživatelským preferencím a optimalizaci používání webových stránek. Používají se také k přípravě anonymních souhrnných statistik, které pomáhají Společnosti pochopit, jak uživatel profituje z webových stránek, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah, bez potřeby osobní identifikace uživatele.

Společnost používá dva typy „cookies“ – „cookies relace“  a  „pevné  cookies“.  Soubory „relace“ jsou dočasné soubory, které zůstávají na terminálu uživatele, dokud se z webu neodhlásí nebo nezavře aplikaci (webový prohlížeč). „Pevné“ soubory zůstávají na terminálу uživatele po dobu definovanou v parametrech cookie nebo dokud nejsou uživatelem odstraněny ručně. Osobní údaje shromážděné s použitím souborů cookie mohou být shromažďovány pouze k provedení určitých funkcí pro uživatele. Takové údaje jsou zašifrovány tak, aby k nim nebyl neoprávněným osobám umožněn přístup.

Obecně platí, že aplikace, která slouží k procházení webových stránek, umožňuje ukládat cookies na terminál ve výchozím nastavení. Tato nastavení mohou být změněna tak, aby byla v nastavení prohlížeče zablokována automatická správa souborů cookie nebo je uživatel informován při každém odeslání souborů cookie do svého terminálu. Podrobné informace o možnosti a způsobech zpracování souborů cookie naleznete v nastavení aplikace (webovém prohlížeči). Omezení používání souborů cookie může mít vliv na některé funkce dostupné na webových stránkách.

„Cookies“, které používají partneři provozovatele webových stránek, včetně a bez omezení, uživatelů webových stránek, podléhají jejich vlastním zásadám ochrany osobních údajů.

 1. Formulář stížnosti pro záležitosti spojené s osobními údaji

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Adresa:

Kontaktní e-mail:

Uveďte, s jakým typem osobních údajů tato stížnost souvisí:

o            Identifikační údaje

o            Kontaktní údaje

o            Finanční údaje

o            Podrobnosti o platbách

o            Technické a přístupové údaje

o            Marketingové a komunikační údaje

Uveďte prosím, čeho se Vaše stížnost související s osobními údaji týká:

Vaši stížnost zpracujeme do 42 hodin. Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte nás na adrese: Revoluční 762/13, 110 00 Praha, Česká republika nebo emailem info@paymeup.cz.

 1. POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ PAYmeUP s.r.o. a politika COOKIES.

Zveřejněním svých údajů na webu souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů a informací (dále jen „zásady“).

Ochrana údajů

Správa webu https://paymeup.cz/ (dále jen „stránka“) nemůže při registraci a používání funkcí stránky třetím stranám přenášet ani sdělovat informace poskytnuté uživatelem (dále jen „uživatel“), s výjimkou případů popsaných právními předpisy země, na jejímž území uživatel provádí. jejich činnosti.

Přijímejte osobní informace

Pro komunikaci na Stránce (odeslání zprávy nebo otázky zaměstnancům platebního systému PAYmeUP – dále v textu „PS“) je uživatel povinen zadat některé osobní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo atd.). e-mailová adresa). Pro ověření poskytnutých údajů si web vyhrazuje právo požadovat potvrzení identity online nebo offline.

Použití osobních údajů

Tento web používá osobní informace uživatele k údržbě a ke zlepšení kvality poskytovaných služeb. Zaměstnancům PS mohou být poskytnuty části osobních informací, pokud je poskytnutí těchto informací nezbytné pro zodpovězení otázky nebo zprávy uživatele. Web vynakládá veškeré úsilí, aby udržel bezpečnost osobních údajů Uživatele. Osobní údaje mohou být zpřístupněny v případech stanovených zákonem nebo v případě, že správa usoudí, že jsou nezbytná podobná opatření k zajištění souladu s právním procesem, soudním rozhodnutím nebo právním procesem Uživatele nezbytným pro práci se Stránkou. V ostatních případech nebudou informace, které Uživatel převede na Stránku, za žádných okolností přeneseny na třetí strany.

Komunikace

Poté, co Uživatel zadá osobní údaje (odešle zprávu PS), obdrží e-mailovou zprávu potvrzující jeho úspěšnou registraci. Uživatel má právo kdykoli změnit nebo smazat své osobní údaje zasláním příslušné zprávy ze stránky webové stránky, přičemž v něm uvede frázi „ZMĚNIT DATA“ nebo „VYMAZAT DATA“. Po změně údajů nebo bezprostředně před jejich smazáním bude Uživatel informován e-mailem o změně / vymazání svých osobních údajů.

Doporučení

Stránka může obsahovat odkazy na jiné stránky. Tento web nenese odpovědnost za zásady údržby, kvality a zabezpečení těchto stránek. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na informace zveřejněné přímo na těchto stránkách.

Bezpečnost

Stránka zajišťuje zabezpečení uživatelského účtu před neoprávněným přístupem.

Změnit oznámení

Web si vyhrazuje právo provádět změny zásad bez dalších oznámení. Inovace vstupují v platnost od okamžiku jejich zveřejnění. Uživatel může nezávisle sledovat změny v zásadách.

Switch The Language